Aktualności

NATUROPATA - KURS ZAWODOWY, KOD ZAWODU 323009
JESIENNA EDYCJA  3 WRZEŚNIA 2021 - MARZEC 2023, WARSZAWA
KURS ZAWODOWY ZIELARZ FITOTERAPEUTA W WARSZAWIE, KOD ZAWODU 323012
EDYCJA JESIENNA 17 WRZEŚNIA 2021 - 5 LISTOPADA 2022

ZAWODOWE KURSY ZIELARSKIE

Ziołowa receptura w praktyce - zdrowy pomysł na biznes


Dawno, dawno temu… wiedza zielarska była pilnie strzeżonym sekretem. Adepci tej nauki przekazywali kolejnym pokoleniom swoje doświadczenia, wzbogacając je o własne spostrzeżenia. Zielarze byli otaczani powszechnym szacunkiem i uznaniem… Od tamtej pory minęło wiele czasu, niemniej rola osób posiadających sekret mądrego korzystania z darów natury, nie zmieniła się. W obecnych czasach coraz więcej osób szuka naturalnych sposobów leczenia dolegliwości, zapobiegania i profilaktyki opartej na roślinach. Dzięki temu obserwujemy coraz większe zainteresowanie prowadzeniem gabinetów fitoterapeutycznych czy sklepu zielarsko-medycznego. A do tego niezbędne są obowiązkowe uprawnienia zawodowe.

TERAZ W WARSZAWIE - 6 EDYCJA!
ZIELARZ - FITOTERAPEUTA - KURS ZAWODOWY, KOD ZAWODU 323012
ROZPOCZĘCIE  17.09.2021 - KONIEC 05.11.2022


PODSTAWA PRAWNA:
Kurs dający obowiązkowe uprawnienia do wykonywania zawodu ZIELARZ FITOTERAPEUTA, kod zawodu 323012, na podstawie Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014, Dz. U. 2014, poz. 1145, w sprawie kwalifikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania.

W ramach programu realizowane są zagadnienia uprawniające także do prowadzenia sklepu zielarsko-medycznego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2009, Dz.U. 2009, nr 21 poz 118, w sprawie kwalifikacji osób wydających produkty lecznicze w placówkach obrotu pozaaptecznego czyli sklepach zielarsko-medycznych.

GRUPA DOCELOWA:
Kurs adresowany do osób zainteresowanych zielarstwem i fitoterapią. 
Wymagane wykształcenie minimum średnie, o podbudowie kierunkowej. W przypadku osób nie posiadających doświadczenia w tematyce potrzebne jest uzupełnienie wiedzy na podstawie otrzymanych materiałów.


ORGANIZATOR KURSU ZAWODOWEGO:
Kurs prowadzony jest przez Instytut Zielarstwa Polskiego i Terapii Naturalnych s.c., który zgodnie z wymogami Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, w kwestii nadawania kwalifikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania, jest wpisany do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod nr 2.10/00002/2015. Kadra dydaktyczno - naukowa rekrutuje się spośród pracowników różnych działów Uniwersytetów Medycznych, Działu Roślin Leczniczych Ogrodu Botanicznego w Łodzi, a także tworzona jest przez wieloletnich praktyków zielarstwa i ziołolecznictwa. Bazowi wykładowcy legitymują się wykształceniem minimum wyższym, z tego zdecydowana większość posiada tytuł doktora lub profesora nauk medycznych i farmaceutycznych. Wiedzą i doświadczeniem dzielą się także znane osoby świata zielarskiego, kształcące się i publikujące także m.in u dr Różańskiego.
Instytut Zielarstwa Polskiego i Terapii Naturalnych s.c., łącząc doświadczenia podległych mu jednostek, od 2005 roku zajmuje się szkoleniami z zakresu zielarstwa,fitoterapii i towaroznawstwa zielarskiego. Ponadto, jest jedyną jednostką w Polsce, która prowadzi Grupę Zielarską Herbaria, pomagającą w rozpoczęciu działalności gospodarczej sklepom zielarsko-medycznym.
Instytut Zielarstwa Polskiego i Terapii Naturalnych s.c. jest także współorganizatorem oraz opiekunem merytorycznym i koordynatorem Studiów Podyplomowych Zielarstwo i Fitoterapia na Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi.

ZAKRES TEMATYCZNY I CEL KSZTAŁCENIA:
Zakres tematyczny kursu realizowany jest zarówno w postaci wykładów, warsztatów i ćwiczeń oraz podczas zajęć terenowych, które zajmują niemal 1/3 programu kursu.
Przekazywana wiedza dotyczy aktualnych opracowań i stanu wiedzy zielarskiej oraz fitoterapeutycznej, bazującej na Farmakopei Polskiej i Europejskiej, wynikach badań uniwersyteckich i publikacjach naukowych.

Zadaniem kursu jest przekazanie wiedzy i kompetencji zawodowych pozwalających na funkcjonowanie Zielarza Fitoterapeuty jako osoby wspomagającej działania specjalistów medycyny, w tym także lekarzy, farmaceutów, dietetyków. Naszym celem jest uzyskanie takiego poziomu umiejętności, który pozwoli na traktowanie zielarstwa i fitoterapii jako równorzędnego, samodzielnego i uzupełniającego sposobu do uzyskania dobrego stanu zdrowia oraz jego profilaktyki.

ORGANIZACJA KURSU – EDYCJA 21/22:
Kurs jest realizowany w Warszawie, w wymiarze 320 godzin, podczas 15 comiesięcznych zjazdów weekendowych (sobota/niedziela), w godzinach 9.00 – 20.00.

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE OTRZYMYWANE NA WŁASNOŚĆ:
Każdy z uczestników otrzyma komplet materiałów do nauki, zarówno w postaci elektronicznej, jak i materiałów drukowanych. Ponadto, kursanci otrzymają wszystkie produkty zielarskie, surowce i produkty ziołowe niezbędne do ćwiczeń i warsztatów. Ponadto, wszystkie wykonane preparaty stają się własnością uczestnika.

WERYFIKACJA WYNIKÓW KSZTAŁCENIA, EGZAMINY:
Weryfikacja wyników kształcenia opiera się  na zaliczeniu każdego bloku tematycznego łącznie z analizą przypadków. Na zakończenie kursu przewidziany jest egzamin złożony z 3 części (egzamin opisowy, zielnik oraz rozpoznawanie surowców  zielarskich ze wskazaniem do ich zastosowania w analizie przypadków).

RODZAJ DOKUMENTÓW, UZYSKANYCH PO UKOŃCZENIU:
Kurs kończy się egzaminem (złożonym z 3 części - egzamin opisowy, zielnik, rozpoznawanie surowców zielarskich oraz jego zastosowanie w analizie przypadku). Słuchacz uzyskuje Zaświadczenie ukończenia kursu zawodowego Zielarz - Fitoterapeuta, kod zawodu 323012 oraz Certyfikat, potwierdzający uzyskanie obowiązkowych uprawnień zawodowych do pracy i prowadzenia sklepu zielarsko-medycznego zgodnie z Rozp. M.Z., Dz.U. 2009 nr 21 poz 118.

WYKAZ PRZEDMIOTÓW, PROGRAM, NABYTE UMIEJĘTNOŚCI:
Zakres tematyczny zagadnień jest realizowany w postaci wykładów multimedialnych, warsztatów, ćwiczeń oraz zajęć terenowych.
Sugerowany wykaz przedmiotów:
- Farmakognozja
- Fitochemia roślin leczniczych i trujących
- Podstawy botaniki
- Farmakologia
- Towaroznawstwo zielarskie
- Materiałoznawstwo medyczne
- Etyka zawodu zielarza fitoterapeuty
- Biopsychospołeczne uwarunkowania zdrowia i choroby
- Zasady składania mieszanek ziołowych wg. Olega Barnaułowa
- Anatomia i fizjologia człowieka
- Zarys diagnostyki laboratoryjnej i interpretacja wyników badań
- Fitoterapia w jednostkach chorobowych, posologia:
    •  zioła w chorobach pasożytniczych,
    •  tradycyjne ziołolecznictwo w onkologii,
    •  ziołolecznictwo w chorobach cywilizacyjnych i z autoagresji,
    •  fitoterapia dla kobiet,
    •  ziołolecznictwo w geriatrii,
    •  fitoterapia w dermatologii
    •  fitoterapia pediatryczna
    •  fitoterapia w opiece paliatywnej
    •  Zioła w zaburzeniach metabolicznych – otyłość, cukrzyca
    •  Fitoterapia chorób poszczególnych układów (pokarmowy, krążenia, nerwowy, moczowo-płciowy)
- Zioła w kosmetyce i kosmetologii - warsztaty
- Fitoterapia w zagrożeniach cywilizacyjnych
- Przetwórstwo zielarskie, postaci preparatów zielarskich
- Apiterapia w praktyce - warsztaty
- Fitoterapia weterynaryjna
- Uprawa ziół i pozyskiwanie roślin leczniczych ze stanu naturalnego
- Zioła bliskiego i dalekiego wschodu
-  Egzotyczne rośliny lecznicze
- Mykologia i grzyby lecznicze - zarys
- Aromaterapia w praktyce
- Przegląd współczesnej fitoterapii Polski – od Biegańskiego do Różańskiego
- Historia zielarstwa, z uwzględnieniem receptur klasztornych, medycyna św. Hildegardy
- Ziołolecznictwo w klasycznej farmakoterapii
- Toksykologia roślin, działania niepożądane, interakcje
- Bezpieczeństwo żywności i żywienia, suplementy diety
- Zioła w żywieniu i gastronomii – warsztaty
- Podstawy medycyny chińskiej
- Ziołowy receptariusz - apteczka ziołowa - warsztaty
- Dietetyka i fizjologia żywienia
- Udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej
- Podstawy prawa farmaceutycznego oraz obrotu produktami zielarskimi
- Przegląd terapii naturalnych – hirudoterapia, banki lekarskie
- Metody zbioru, oznaczania i przechowywania roślin leczniczych, zielniki i herbaria
- Rozpoznawanie roślin leczniczych w terenie
- Terapie biologiczne
- Medycyna leśna i hortiterapia
- Opieka zielarska w praktyce
- Zioła w otoczeniu – rośliny lecznicze w domu, biurze i ogrodzie

Zakres wiedzy zawodowej oraz umiejętności jest zgodny z opisem zawodu Zielarz – Fitoterapeuta, kod 323012
Szczegółowa siatka programowa wraz z listą wykładowców jest dostępna w osobnym załączniku.

LICZBA UCZESTNIKÓW:
Ze względu na praktyczny charakter zajęć oraz specyfikę przedmiotów maksymalna liczba uczestników to 50 osób.

KOSZT:
Cena kursu uwzględniająca wszystkie wykłady, warsztaty, zajęcia terenowe, ćwiczenia oraz materiały do nauki, egzamin i wydanie dokumentów końcowych wynosi 4100 zł w przypadku wpłaty jednorazowej. Istnieje możliwość podzielenia opłaty na miesięczne raty w wysokości 380 zł. Wystawiamy faktury.
NIE WYMAGAMY WPISOWEGO!

DOKUMENTY ZGŁOSZENIOWE:
Osoba dokonująca zgłoszenia swojego uczestnictwa zobowiązana jest do wypełnienia FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO oraz udzielenia zgody na przetwarzanie swoich danych zgodnie z przepisami  RODO, dołączenia do niego potwierdzenia ukończenia szkoły średniej lub wyższej, a także potwierdzenia dokonania opłaty za kurs  (całości lub raty).

WAŻNE! OSOBY, KTÓRE UKOŃCZYŁY KURS Z ZAKRESU TOWAROZNAWSTWA ZIELARSKIEGO W INSTYTUCIE ZIELARSTWA POLSKIEGO LUB SĄ ABSOLWENTAMI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ZIELARSTWO I FITOTERAPIA NA AHE W ŁODZI MAJĄ MOŻLIWOŚĆ UZYSKANIA INDYWIDUALNYCH WARUNKÓW UCZESTNICTWA!


ZAPISY:
Zgłoszenia należy dokonywać na adres mail: biuro@instytutzielarstwa.pl lub szkolenia@logrys.pl
Wszelkie informacje można uzyskać u naszych konsultantów pod nr tel:
 666 828 880.
Rekrutacja jest już otwarta. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
Już dziś wypełnij formularz zgłoszeniowy i wraz z opłatą odeślij go elektronicznie. Pozostałe dokumenty można złożyć w dniu rozpoczęcia zajęć.

*** Ze względu na fakt, iż dotychczas Ministerstwo Zdrowia nie określiło przepisów prawnych dotyczących kompetencji zawodowych zielarza i fitoterapeuty, brak jest również ścisłego wykazu przedmiotów, liczby godzin, kadry oraz zakresu wiedzy niezbędnych do uzyskania świadectwa zawodowego, prezentowany kurs opiera się o program zatwierdzony przez Dział Szkoleń Ministerstwa Zdrowia w zakresie kursu z zakresu towaroznawstwa zielarskiego, z uwzględnieniem wiedzy i umiejętności zawartych w opisie kodu zawodu Zielarz Fitoterapeuta zgodnym z wytycznymi MPiPS

Kurs jest prowadzony przez wykładowców m.in. Uniwersytetu Medycznego wydział Farmacji oraz pracowników Ogrodu Botanicznego, dział roślin leczniczych. Kontrolę nad uprawnieniami wydanymi przez nasz Instytut Zielarstwa (dawniej Logrys) sprawuje  m.in. Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w  Łodzi  ul. Fabryczna 25. Posiadamy także aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez WUP.


Zielarstwo jest pasją, która może stać się także metodą na życie. Natura jest największą skarbnicą zdrowia – tylko od naszej wiedzy zależy, czy skorzystamy z dobrodziejstwa ziół, będących na wyciągnięcie ręki.

Więcej informacji można uzyskać u naszych konsultantów: e-mail biuro@instytutzielarstwa.pl lub nr tel 666 828 880 oraz 44 681 64 07