K L A U Z U L A  I N F O R M A C Y J N A  R O D O

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) informuję:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Instytut Zielarstwa Polskiego i Terapii Naturalnych S.C., Kajetan Garbowski, Joanna Nestorowicz-Kiegiel, NIP: 7272805922 z siedzibą
  w Kamieńsku, ul. Wieluńska 13, 97-300 Kamieńsk, adres e-mail: biuro@instytutzielarstwa.pl,
  tel. 048 666 828 880.

 

 1. Z administratorem danych można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, w szczególności w zakresie korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem, poprzez adres mailowy rodo@instytutzielarstwa.pl
  lub pisemnie na adres siedziby administratora.

 

 1. Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych jest:

 

a) art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

b) art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w związku z przechowywaniem arkuszy egzaminacyjnych;

c) art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora w związku z prowadzonym kursem.

 

 

 1. Pana/Pani dane przetwarzane są w celu realizacji procesu dydaktycznego przez Instytut Zielarstwa Polskiego i Terapii Naturalnych S.C.

 

 1. Pana/Pani dane osobowe mogą być udostępnione upoważnionym organom w związku z realizacją ich praw kontrolnych.

 

 1. Dane niezbędne do zawarcia i rozliczenia umowy będą przetwarzane przez 5 lat po roku, w którym zakończyła się umowa. Dane przetwarzane do obrony i dochodzenia roszczeń będą przechowywane do czasu ich przedawnienia lub zaspokojenia. Dane przetwarzane na podstawie zgody będą przechowywane do czasu jej wycofania lub ustania celu przetwarzania.

 

 1. Przysługuje Panu/Pani prawo do dostępu do swoich danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania oraz ograniczenia ich przetwarzania.

 

 1. Przysługuje Panu/Pani prawo do żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli dane osobowe nie są niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane.

 

 1. W zakresie udostępnienia danych przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

 

 1. Przysługuje Panu/Pani także prawo do żądania usunięcia lub  ograniczenia przetwarzania,
  a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji,
  jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora
  z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania.

 

 1. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi na realizowane przez Administratora przetwarzanie Pani/a danych do Prezesa UODO (uodo.gov.pl).

 

 1. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w przypadku
  ich niepodania nie będzie możliwa realizacja celów przetwarzania, w szczególności zrealizowania umowy, czy wystawienia faktury.

 

 1. Pana/Pani dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.